Reglement WiFi

Ons eigen Bosven

De Slangenborg spant zich in om een draadloos gastennetwerk aan u beschikbaar te stellen en geeft echter geen enkele garantie voor de juiste werking en/of beschikbaarheid van het draadloos gastennetwerk, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de werking en/of beschikbaarheid van het draadloos gastennetwerk.

De Slangenborg/beheerder/eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die u oploopt door gebruik te maken van het draadloos gastennetwerk. U maakt geheel op eigen risico gebruik van het draadloos gastennetwerk.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw eigen apparatuur. Medewerkers van de Slangenborg  kunnen u niet assisteren bij het instellen, programmeren of configureren van uw draadloze internetverbinding.

U dient zich bij het gebruik van het draadloos gastennetwerk te houden aan de nettiquette. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan berichten, zowel direct als indirect, aan andere gebruikers of groepen gebruikers te verzenden of websites te bezoeken met discriminerende, opruiende, aanstootgevende of bedreigende inhoud.

Daarnaast dient u zich te onthouden van het hacken, downloaden, kopiëren of anderszins verspreiden van programma’s, muziek, films of ander materiaal waarbij een inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, wettelijke voorschriften en/of bepalingen. U vrijwaart de Slangenborg/beheerder/eigenaar voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichtingen.

Het draadloos gastennetwerk is een “open netwerk”. Dit betekent dat gegevens die u verzendt en ontvangt via het draadloos netwerk opgevangen kunnen worden door andere personen. De Slangenborg adviseert om het draadloos gastennetwerk niet te gebruiken voor het versturen of ontvangen van vertrouwelijke gegevens en om uw apparaat te beveiligen (file-sharing uitzetten, virusscanner installeren, firewall installeren/aanzetten, automatisch security-updates laten installeren).

De Slangenborg is gerechtigd om zonder vooraankondiging specifieke personen toegang tot het draadloos gastennetwerk te ontzeggen.

De Slangenborg heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen.